یازدهمین سمینار هندسه و توپولوژی به پایان رسید

با تشکر از حضور همه اساتید و پژوهشگران شرکت کننده که تمامی کاستی های این سمینار را با صبوری تحمل کردند 

به امید دیدار شما در مجامع علمی دیگر

  شنبه, 09 مرداد 1400